Virbac Japan

消炎鎮痛剤

消炎鎮痛剤

インフラカム<sup>®</sup> 0.5%注射液

インフラカム® 0.5%注射液

もっと見る

インフラカム<sup>®</sup>錠 1.0mg インフラカム<sup>®</sup>錠 2.5mg

インフラカム®錠 1.0mg
インフラカム®錠 2.5mg

もっと見る